План рада Вршњачког тима за 2016/2017. годину·   „Вршњачки тим
 
Вршњачки тим чини  група ученика, изабраних од стране својих вршњака у циљу да промовишу ненасиље, толеранцију и да представљају медијаторе у превенцији насиља у основној школи. Тим је део пројекта „Школа без насиља“ који има за циљ да допринесе смањивању насиља, злостављања и занемаривања деце у основним школама, са идејом да ученици буду активно укључени у превенцији насиља у својој школи.
Циљ Вршњачког тима је да спречава насиље, да чини добро ђацима, људима, шири толеранцију, разуме различитост и промовише вредности као што су сарадња, међусобна подршка и помоћ. Тим се оснажује да у евентуалним ''кризним ситуацијама'', мотивише вршњаке да се укључе у решавање проблема и спречавање сваког вида насиља. 
            Активност Вршњачког тима подељена је у две фазе:
-   Обука (радионичарски рад – 12 радионица кроз 6 сусрета – оснаживање ВТ-а стицањем знања и вештина које ће им помоћи да организују школске акције усмерене на промоцију друштвених вредности – сарадње, међусобне подршке, међусобног помагањаи смањење насиља у школи. У „кризним ситуацијама“ у погледу насиља – мотивисаће ученике у одељењу да се укључе у спречавање насиља.
Обука тима кроз радионице спроведена је 2014/2015. године.
-   Самостално деловање ВТ-а (покретаће акције које имају за циљ да промовишу вредности сарадње, међусобне подршке, помоћи, здраве животне стилове, реализацију квалитетно проведеног слободног времена.
Све акције Вршњачког тима усмерене су на:
-   Смањење насиља у школи афирмацијом разних вредности (попут толеранције, једнакости, уважавања, заједништва, сарадње…);
-  Покретање других ученика да креативно одговоре на насиље;
-  Развој и неговање атмосфере подршке и узајамног оснаживања међу вршњацима који су изложени насиљу;
-  Промовисање права и оних који су изложени насиљу (нпр. право на реституцију) као и оних који се понашају насилно (нпр. Право на слободу избора понашања када постоји свест о могућим последицама).
            Вршњачки тим припрема разне акције које ће бити реализоване током школске године.
 
План рада:
-Избор нових представника Вршњачког тима у петом разреду као и упознаванје истих са улогом и планом рада Вршњачког тима
- Едукација чланова Вршњачког тима за решавање конфликата међу ученицима.
- Рад на препознавању и откривању насиља, на вршњачкој заштити, на изградњи узајамног поверења и смањења насилног понашања међу вршњацима
- Учешће у организованим активностима у оквиру Дечије недеље
-Организовање културних и јавних делатности у школи и радионица за ученике, договор о темама и активностима
-Организовање трибине за ученике, избор тема и договор у вези са термином
-Разматрање односа и сарадње ученика и наставника, атмосфера у школи
-Прослава Нове године, израда честитки, изложба радова
-Извештаји одељењских старешина о раду на часовима Одељењске заједнице и појединачних извештаја наставника о случајевима насиља и интервенцијама (анализа и закључци чланова тима о тренутном стању и акцијама)
-Прослава Дана Светог Саве
-Презентација постигнућа ученика на сајту школе и електронском часопису Ђурин Одмор
-Анкета за ученике у вези са самовредновањем школе
-Борба против болести зависности
-Упознавање ученика са резултатима Анкете за самовредновање
-Презентација радова ученика, знања, вештина и креативности у различитим областима – промоција рада школе
-  Похвале ученика који су се посебно ангажовали на ширењу позитивне,ненасилне климе и толеранције, и оних ученика код којих је примећено знатно побољшање у понашању
-Сарадња са Ђачким парламентом
-Реализација активности у вези са обележавањем дана школе
-Предлог за организовање матурске вечери
-Анализе, закључци и мере побољшања за следећу школску годину
- Израда Извештаја о раду за протеклу школску годину.
-Израда Плана рада за наредну школску годину.