Активности Вршњачког тима за школску 2015/2016. годину

школска 2015/2016. година

План рада Вршњачког тима за школску 2015/2016.годину
 
 
                Вршњачки тим чини  група ученика, изабраних од стране својих вршњака у циљу да промовишу ненасиље, толеранцију и да представљају медијаторе у превенцији насиља у основној школи. Тим је део пројекта “ Школа без насиља “који има за циљ да допринесе смањивању насиља, злостављања и занемаривања деце у основним школама, са идејом да ученици буду активно укључени у превенцији насиља у својој школи.
ЦиљВршњачког тима је да спречава насиље, да чини добро ђацима, људима, шири толеранцију, разуме различитост и промовише вредности као што су сарадња, међусобна подршка и помоћ. Тим се оснажује да у евентуалним ''кризним ситуацијама'', мотивише вршњаке да се укључе у решавање проблема и спречавање сваког вида насиља. 
                                Активност Вршњачког тима подељена је у две фазе:
-   Обука (радионичарскирад – 12 радионица кроз 6 сусрета – оснаживање ВТ-а стицањем знања и вештина које ће им помоћи да организују школске акције усмерене на промоцију друштвених вредности – сарадње, међусобне подршке, међусобног помагањаи смањење насиља у школи. У „кризним ситуацијама“ у погледу насиља – мотивисаће ученике у одељењудасеукључе у спречавањенасиља.
Обука тима кроз радионице спроведена је 2014/2015. године.
 
-   Самостално деловање ВТ-а (покретаће акције које имају за циљ да промовишу вредности сарадње, међусобне подршке, помоћи, здраве животне стилове, реализацију квалитетно проведеног слободног времена.
Све акције Вршњачког тима усмерене су на:
-   Смањење насиља у школи афирмацијом разних вредности (попут толеранције, једнакости, уважавања, заједништва, сарадње…);
-  Покретање других ученика да креативно одговоре на насиље;
-  Развој и неговање атмосфере подршке и узајамног оснаживања међу вршњацима који су изложени насиљу;
-  Промовисање права и оних који су изложени насиљу (нпр. право на реституцију) као и оних који се понашају насилно (нпр. Право на слободу избора понашања када постоји свест о могућим последицама).
                Вршњачки тим припрема разне акције које ће бити реализоване током школске године.
 
План рада:
 
Септембар:
-Избор нових представника Вршњачког тима у петом разреду као и упознаванје истих са улогом и планом рада Вршњачког тима
- Сарадња са ученичким парламентом
-Едукација чланова Вршњачког тима за решавање конфликата међу ученицима.
-Рад на препознавању и откривању насиља, на вршњачкој заштити, на изградњи узајамног поверења и смањења насилног понашања међу вршњацима
- Учешће у организованим активностима у оквиру Дечије недеље
 
Октобар
-Форум театар (драматизација конфликтне ситуације од стране чланова Вршњачког тима на часовима Одељењске заједнице и дискусије)
-Одређивање дежурстава ученика и истицање правилника понашања
-Одређивање дежурних наставника по данима и местима дежурства,
-Упознавање родитеља са постојањем тима за борбу против насиља, злостављања и занемаривања и његовим активностима на првом родитељском састанку
 
 
Новембар:
-Aктивности везане за решавање проблема и тема прикупљених путем САНДУЧЕТА ПОВЕРЕЊА.
-Организовање културних и јавних делатности у школи и радионица за ученике, договор о темама и активностима
-Организовање трибине за ученике, избор тема и договор у вези са термином
16. новембар – Међународни дан толеранције
20. новембар- Међународни дан детета (постери и поруке)
25. новембар – Међународни дан борбе против насиља (радионица)
-Извештаји одељењских старешина о раду на часовима Одељењске заједнице и појединачних извештаја наставника о случајевима насиља и интервенцијама (анализа и закључци чланова тима о тренутном стању и акцијама)
-Похвала ученика који су се истакли у позитивном решавању конфликтних ситуација
 
 
Децембар:
-Разматрање односа и сарадње ученика и наставника, атмосфера у школи
-акција “ ДАН ПОЗИТИВНЕ ПОРУКЕ“ којом ће родитељи бити укључени у промовисању ненасиља и позитивног система вредности.
-Прослава Нове године, израда честитки, изложба радова
-Извештаји одељењских старешина о раду на часовима Одељењске заједнице и појединачних извештаја наставника о случајевима насиља и интервенцијама (анализа и закључци чланова тима о тренутном стању и акцијама)
 
Јануар:
-Прослава Дана Светог Саве
Фебруар:
-Презентација постигнућа ученика на сајту школе
-Анкета за ученике у вези са самовредновањем школе
Март:
-Борба против болести зависности (учествовање у општинском пројекту)
-Упознавање ученика са резултатима Анкете за самовредновање
Април:
-Презентација радова ученика, знања, вештина и креативности у различитим областима – промоција рада школе
-  Похвале ученика који су се посебно ангажовали на ширењу позитивне,ненасилне климе и толеранције, и оних ученика код којих је примећено знатно побољшање у понашању
-Сарадња са Ђачким парламентом
Мај:
-Реализација активности у вези са обележавањем дана школе
-Предлог за организовање матурске вечери
Јун:
-Анализе, закључци и мере побољшања за следећу школску годину
- Израда Извештаја о раду за протеклу школску годину.
-Израда Плана рада за наредну школску годину.
 
Координатори  ВТ су Вујачић Весна, наставник математике, психолог Зона Анђелковић и педагог Сузана Тврдишић.
 
 
                                                                                                                                

(школска 2014/2015.)

Извештај о раду Вршњачког тима у школској 2014/2015. години
 
 У току школске 2014/15. године  одржано је дванаест састанака ВТ на којима су спроведене активности предвиђене планом рада.  Извршена је обука (радионичарски рад – 12 радионица– оснаживање ВТ-а стицањем знања и вештина које ће им помоћи да организују школске акције усмерене на промоцију друштвених вредности – сарадње, међусобне подршке, међусобног помагањаи смањење насиља у школи. У „кризним ситуацијама“ у погледу насиља – мотивисаће ученике у одељењу да се укључе у спречавање насиља.
Ученици су стекли потребна знања и вештине, неопходне за иницирање и активно учешће у смањивању насиља у школи.
-Ученици су  дефинисали листу „правила“.
-Направљена је кутија поверења.
 -Вршњачки тим је отпочео своје активности у школи: уређење паноа, едукацију чланова Тима, анализу података добијених у кутији поверења…
- Одржани су заједнички састанци са Школским парламентом и усаглашен план активности и сарадње.
- Тим је промовисао ненасиље у сарадњи са Електронским часопис-блогом „ Ђурин одмор“
-Вршњачки тим је иницирао акцију „ ЧЕП ЗА ХЕНДИКЕП“ где су успешним одазивом родитељи и ђаци сакупили довољан број чепова за набавку инвалидских колица која су донирана Ани Јанковић.
 
Све акције Вршњачког тима биле су усмерене на:
-смањење насиља у школи афирмацијом разних вредности (као што су, толеранција, једнакост, уважавање, заједништво, сарадња…),
-покушали смо да друге ђаке покренемо да креативно одговоре на насиље,
-развијали смо и неговали атмосферу подршке и узајамног оснаживања међу вршњацима који су изложени насиљу,
-промовисали смо и заговарали права и оних који су изложени насиљу (нпр. право на реституцију) и оних који се понашају насилно (нпр. право на слободу избора понашања када постоји свест о могућим последицама).
                Извештај са састанака и исходи одржаних радионица воде се у свесци записника рада Вршњачког тима.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Тим се састаје једном или два пута месечно, заједно осмишљава активности, које заједно са читавим одељењима спроводе.
 
 1.Један од најважнијих начина ненасилног  решавања сукоба је медијација. Идеја је да се Вршњачки тим упозна и оснажи за примену вршњачке медијације у свакодневном решавању сукоба у школи.


Шта је МЕДИЈАЦИЈА? (Кликни да сазнаш више)


2. Данас нема детета које нема мобини телефон или које не користи интернет, стога Вршњачки тим ради на едукацији ученика о електронском насиљу

Сазнај више о:

ЛОШИМ СТРАНАМА ИНТЕРНЕТА!


БЕЗБЕДНОСТ НА ИНТЕРНЕТУ


3.Важан извор информација за чланове Вршњачког тима је и акција
Сандуче поверења“. Вршњачки тим је креирао једну кутију која ће стајати на одређеном месту ушколи и у коју деца могу убацити цедуљице са притужбама на насиље (које из неког разлога нису била у стању да кажу некој особи из школе). 
 
План рада за школску 2016/2017. годину:


 
Вршњачки тим чини  група ученика, изабраних од стране својих вршњака у циљу да промовишу ненасиље, толеранцију и да представљају медијаторе у превенцији насиља у основној школи. Тим је део пројекта „Школа без насиља“ који има за циљ да допринесе смањивању насиља, злостављања и занемаривања деце у основним школама, са идејом да ученици буду активно укључени у превенцији насиља у својој школи.
Циљ Вршњачког тима је да спречава насиље, да чини добро ђацима, људима, шири толеранцију, разуме различитост и промовише вредности као што су сарадња, међусобна подршка и помоћ. Тим се оснажује да у евентуалним ''кризним ситуацијама'', мотивише вршњаке да се укључе у решавање проблема и спречавање сваког вида насиља. 
            Активност Вршњачког тима подељена је у две фазе:
-   Обука (радионичарски рад – 12 радионица кроз 6 сусрета – оснаживање ВТ-а стицањем знања и вештина које ће им помоћи да организују школске акције усмерене на промоцију друштвених вредности – сарадње, међусобне подршке, међусобног помагањаи смањење насиља у школи. У „кризним ситуацијама“ у погледу насиља – мотивисаће ученике у одељењу да се укључе у спречавање насиља.
Обука тима кроз радионице спроведена је 2014/2015. године.
-   Самостално деловање ВТ-а (покретаће акције које имају за циљ да промовишу вредности сарадње, међусобне подршке, помоћи, здраве животне стилове, реализацију квалитетно проведеног слободног времена.
Све акције Вршњачког тима усмерене су на:
-   Смањење насиља у школи афирмацијом разних вредности (попут толеранције, једнакости, уважавања, заједништва, сарадње…);
-  Покретање других ученика да креативно одговоре на насиље;
-  Развој и неговање атмосфере подршке и узајамног оснаживања међу вршњацима који су изложени насиљу;
-  Промовисање права и оних који су изложени насиљу (нпр. право на реституцију) као и оних који се понашају насилно (нпр. Право на слободу избора понашања када постоји свест о могућим последицама).
            Вршњачки тим припрема разне акције које ће бити реализоване током школске године.
 
План рада:
-Избор нових представника Вршњачког тима у петом разреду као и упознаванје истих са улогом и планом рада Вршњачког тима
- Едукација чланова Вршњачког тима за решавање конфликата међу ученицима.
- Рад на препознавању и откривању насиља, на вршњачкој заштити, на изградњи узајамног поверења и смањења насилног понашања међу вршњацима
- Учешће у организованим активностима у оквиру Дечије недеље
-Организовање културних и јавних делатности у школи и радионица за ученике, договор о темама и активностима
-Организовање трибине за ученике, избор тема и договор у вези са термином
-Разматрање односа и сарадње ученика и наставника, атмосфера у школи
-Прослава Нове године, израда честитки, изложба радова
-Извештаји одељењских старешина о раду на часовима Одељењске заједнице и појединачних извештаја наставника о случајевима насиља и интервенцијама (анализа и закључци чланова тима о тренутном стању и акцијама)
-Прослава Дана Светог Саве
-Презентација постигнућа ученика на сајту школе и електронском часопису Ђурин Одмор
-Анкета за ученике у вези са самовредновањем школе
-Борба против болести зависности
-Упознавање ученика са резултатима Анкете за самовредновање
-Презентација радова ученика, знања, вештина и креативности у различитим областима – промоција рада школе
-  Похвале ученика који су се посебно ангажовали на ширењу позитивне,ненасилне климе и толеранције, и оних ученика код којих је примећено знатно побољшање у понашању
-Сарадња са Ђачким парламентом
-Реализација активности у вези са обележавањем дана школе
-Предлог за организовање матурске вечери
-Анализе, закључци и мере побољшања за следећу школску годину
- Израда Извештаја о раду за протеклу школску годину.
-Израда Плана рада за наредну школску годину.